ആഗോളതാപനത്തിന് ഈ കൊച്ചുകേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഇത്തിരി വലിയ ഒരു മറുപടി

ട്രീ ജനകീയ ഉദ്യാന നഗരം പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കാളികളാവാം.....

About Tree

Welcome

TREE as its letters define, a team working for maintaining ecological equilibrium or balance.It is a non governmental voluntary organization formed for the conservation and enrichment of the environment, endangered , especially due to global warming , twisted climatic conditions etc. The team intents to act or react – as far as possible – against environmental imbalance which is almost the unavoidable result of modern culture or life style. And also the byproduct of excessive industrialization linked with garbage filling consumerism without considering the existence of human and wild which depends on the survival of this glob and vice versa ....top environmental organizations kerala

TYPE OF PLACES NO MATTER.THE SURVIVAL OF THIS GLOB AND THE EXISTENCE OF ITS LIVING BEINGS ONLY MATTERS!

Tree thinks globally and act locally.

Learn more
Tree Ambulance

കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രീ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം Tree pandappilly  യുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മൂവാറ്റുപുഴ തൊടുപുഴ പിറവം കൂത്താട്ടുകുളം  20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ  മരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും   അവയുടെ പരിപാലനവും Tree ആംബുലൻസ്  വഹിക്കുന്നതാണ്  നിങ്ങളോരോരുത്തരും അതിൽ പങ്കാളികൾ  ആവുകയും അതിനെ വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക

Reasons to Choose Us

SOME MORE QUESTIONS

  • “Is it the most hottest and droughtest summer of the century!?”-crossing every summer we murmur.”
  • Will this monsoon lead to a disastrous flood !? “-we worry while every mansoon passes by.
  • Else he endures pains to avoid worse pains.
  • Is there an effective shield to prevent us from this ultra violet fire shower!? Could we invent a post modern technology to repair the worn-out holes of the ozone ! ?
  • What is the possible solution to control or deactivate these ceaseless greenhouse gases we vomit to the only space from where we take our air to breath ?And which countries will start to reduce their dreadful gases to a certain limit first and when??
  • How long this Earth and its ‘Living Water ‘remains as our ‘Assets’ and having living qualities, If post modern world ‘Developes’ like present condition???

Each summit of world countries met for finding remedies for environmental issues raise similar questions .But without proper answer they turn back and disaperse. As in an old poetry “the answer is blowing in the wind”Now it is blowing in the wind, hotter and hotter..

Team for Rural Ecological Equilibrium

TREE

RURAL

The term Rural in TREE is :

Firstly the organization takes birth in a rural place, a countryside in keralam. Most of the rural areas in Keralam are no more rural places having rural identity in its strict sense because they already have started their running race for urbanizing themselves and many of them stop in the way panting and hesitating to move further.But rural villages still exist in keralam.TREE originated in rural village having all its merits in association with all its demerits as well.Normally our work started in this village and could extend further to other rural areas.

RE-RURALIZATION OF URBAN!

All cities in keralam where once rural areas of thick forest with uninterrupted undergrowth bushes which arranged the abode of a vast diversity of living beings.By losing the country greeneries and other rural qualities, our cities are becoming steam chambers in summer and sewage stations in winter!Because of the lack of foresighted,scientific town planning and careless as well as inefficient waste-mis-management of kerala cities that abruptly town back from the ecological balance or harmony they resemble or remind as a mythical “hell” in most of the time.TREE intents to work for the reruralization of urban areas by spreading country’s own greeneries and other unique qualities that may be expected from a village culture. TREE aims to interfere and act hand in hand with the govt. authorities for an effective waste management system. Tree thinks it is a must to change them into more eco-friendly green cities! Yes surely it would be a Himalayan task. But there is no place to walk out of that task. A vigilant and sustainable waste management system must be inevitably adopted.

ECOLOGICAL EQUILIBRIUM

Is the growth of population the root cause of these environmental calamities ? Truly not… Human has enough room in this earth for a happy living.He and she has enough resources here for a peaceful living.They could make use of them or utilize them for their well being with leasure and pleasure.There are really enough resources for their needs,but remember not for satisfying their greeds. So we have to find a neutral point, an equilibrium in between our needs and greeds.Senseless and limitless exploitation and destruction of nature would lead to natural calamities. So it is very important to maintain the balance between societies needs and ecological well being.In other words societies well being depends closely on the environmental wealth and stability.Both ends have to meet in harmony in a neutral point.The term equilibrium stands for that point.